Cronfa Arloesi Actif
>
Cael Y Teulu Cyfan yn Fwy Actif

Cael Y Teulu Cyfan yn Fwy Actif

Nid yw'n gyfrinach fod byw bywyd heb symud digon yn gallu arwain at ganlyniadau difrifol i'ch iechyd. Dyna pam ei bod mor bwysig sicrhau eich bod chi a'ch teulu yn actif yn rheolaidd.

Ond sut mae cael pawb i gymryd rhan?

Dyma ambell awgrym i gael y teulu cyfan yn fwy actif ac i ddatblygu arferion iach am fywyd hir ac iach gyda’ch gilydd.

Dangoswch esiampl dda.

Os ydych eisiau i’ch plant fod yn actif, mae angen i chi arwain drwy esiampl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael digon o ymarfer corff eich hun ac yn darganfod ffyrdd o symud mwy i’ch bywyd bob dydd. Mae mynd am dro sydyn gyda’ch gilydd ar ôl swper yn ffordd wych o gael pawb i symud a threulio amser arbennig gyda’ch gilydd fel teulu, yn ogystal â threulio bwyd i gael noson dda o gwsg.

Chwiliwch am weithgareddau y mae pawb yn eu mwynhau.

Nid yw pawb yn hoffi nac yn gallu fforddio rhedeg neu fynd i’r gampfa, ond mae digon o ffyrdd eraill i fod yn actif. Beth am drafod syniadau fel teulu am weithgareddau fydd pawb yn eu mwynhau a beth am newid rhain bob hyn a hyn fel nad yw pethau’n mynd yn rhy undonog neu yn ddiflas. O heicio i feicio i chwarae tag yn y parc, ceir posibiliadau diddiwedd!

Gwnewch amser ar ei gyfer.

Fel unrhyw ddigwyddiad neu ymrwymiad pwysig arall, gellir amserlennu gweithgarwch corfforol yn eich diwrnod fel y byddwch yn llai tebygol o anghofio amdano. Rhowch amser o’r neilltu bob dydd i’r teulu cyfan fod yn actif a chadwch ato gymaint ag sy’n bosib. Efallai yr hoffech ystyried ymuno â dosbarth neu dîm chwaraeon gyda’ch gilydd i’ch helpu i ddal ati. Os ydych yn wirioneddol brysur fel rhieni, gallwch hyd yn oed baru gydag theulu arall a mynd bob yn ail.

Gwnewch o’n hwyl!

Y peth pwysicaf yw sicrhau bod pawb yn cael hwyl wrth fod yn actif. Os yw’n teimlo’n faich, mae’n llai tebygol y bydd unrhyw un eisiau ei wneud neu yn blaenoriaethu amser i’w wneud. Felly, trowch y gerddoriaeth yn uwch, byddwch yn greadigol a mwynhewch!

Gwnewch fwyta’n iach yn weithgarwch teuluol. Os ydych eisiau byw bywyd iach a hapus, mae’r hyn yr ydych yn ei fwyta yr un mor bwysig â pha mor actif ydych chi. Ceisiwch eistedd gyda’ch gilydd am o leiaf un pryd y dydd a defnyddiwch ef fel cyfle i siarad am y bwyd yr ydych yn ei fwyta a chynlluniwch y gweithgareddau yr ydych am eu gwneud y diwrnod neu’r wythnos honno.

Casgliad

Gwneud gweithgarwch corfforol yn flaenoriaeth ym mywyd eich teulu yw un o’r pethau gorau y gallwch eu gwneud i’ch iechyd chi a’ch teulu, rŵan ac yn y dyfodol. Drwy ddilyn yr awgrymiadau hyn, gallwch helpu pawb i ddatblygu arferion iach fydd yn parhau gydol eich oes.

ERTHYGLAU PERTHNASOL

Prosiect peilot newydd i brofi ffyrdd newydd o fynd i’r afael â lefelau isel o weithgarwch corfforol

Lansio prosiect peilot newydd i brofi ffyrdd newydd o fynd...

CAIS PARTNER DULL SEILIEDIG AR LE

Lawrlwythwch a gwnewch gais am y bartneriaeth...

Mae Gogledd Cymru Actif yn chwilio am gymorth arbenigol

Pam ei bod yn hanfodol i drawsnewid y ffordd rydym yn gweithio

Symudiad (‘movement’) i newid y ffordd rydyn ni’n meddwl am ddillad gwaith.

Croeso i Sgidiau Symud, symudiad sy'n ceisio chwyldroi'r cysyniad o...

Lansio ein gweledigaeth

Dod dros eich gorbryder ynglŷn ag ymuno â chlwb neu grŵp

Gall ymuno â chlwb neu grŵp fod yn ffordd wych...

Sut i Ddarganfod y Gweithgaredd Cywir i Chi a’ch Teulu

Gyda chymaint o weithgareddau gwahanol ar gael, gall fod yn...

Gall pawb fod yn actif

Nid yw bod yn actif ac ymarfer corff yr un...

Pwysigrwydd Bod yn Actif

Pam mae o'n bwysig? Gadewch i ni edrych yn agosach....