Cronfa Arloesi Actif
>
Ein Partneriaid

EIN PARTNERIAID

Mae Actif Gogledd Cymru yn bartneriaeth newydd ar y cyd sy’n cynnwys sefydliadau a darparwyr gweithgareddau sy’n gweithredu ar draws y rhanbarth. Ein nod ar y cyd yw cael pawb yn fwy actif a, thrwy hynny, creu Gogledd Cymru hapusach, iachach.

Cyd-greu dyfodol gwell

PARTNERIAID AWDURDOD LLEOL

Credwn y gall effaith gadarnhaol ddod o bob man. Dyna pam fod gennym bartneriaid o wahanol sectorau a rhannau o’n cymunedau i ysbrydoli newid cadarnhaol.

Cydlyniant cymunedol

Mae ein partneriaid yn y sector tai yn chwarae rôl ganolog i ddatblygu cydlyniant cymunedol ac i hyrwyddo cymunedau iachach, mwy actif.

GOGLEDD CYMRU IACHACH A HAPUSACH

PA RÔL YDYCH CHI'N CHWARAE?

YMUNWCH Â NI