Cronfa Arloesi Actif

Gweithio ar sail lle

Gweithio ar sail lle i annog mwy o bobl i fod yn actif yn eu cymuned leol

Beth yw gweithio ar sail lle?

Mae Gogledd Cymru Actif wedi sicrhau cyllid gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU i brofi a threialu dull gweithredu ar sail lle wrth ystyried gweithgarwch corfforol mewn pedair ardal yng Ngogledd Cymru – Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Gwynedd ac Ynys Môn.

Mae gweithio ar sail lle yn ddull sy’n canolbwyntio ar y lle a’r amgylchedd y mae pobl yn byw ac yn gweithio ynddo, ac yn ystyried y rhwystrau mae pobl yn eu hwynebu o ran gweithgarwch corfforol, chwaraeon a symud. Mae hefyd yn gweld dinasyddion fel ysgogwyr newid trwy symud pŵer o wasanaethau a sefydliadau lleol i ddinasyddion lleol.

Elfennau Allweddol

Gan weithio gyda phedwar awdurdod lleol ac ystod eang o bartneriaid lleol, nod Gogledd Cymru Actif yw grymuso cymunedau i yrru newid o ran symud a gweithgarwch corfforol trwy eu hannog i archwilio a nodi cryfderau eu hardal leol.

Mae elfennau allweddol y gwaith hwn yn cynnwys:

  • Adeiladu a chefnogi tîm o gydlynwyr cymunedol i weithio gyda phartneriaid a chymunedau i brofi ffyrdd newydd o weithio.
  • Ymgysylltu â dinasyddion lleol ynghylch yr hyn y credant yw eu hasedau a’u cryfderau lleol, a deall beth sydd bwysicaf iddynt am y ffordd y maent yn symud, a sut maent yn defnyddio mannau a lleoedd lleol i fod yn actif.
  • Darparu cyfres o gyfleoedd ymgysylltu i ddeall a mapio beth yw eu hasedau lleol, yn ogystal â chefnogi unigolion a chymunedau i ddatblygu eu straeon eu hunain am gryfderau eu hardal a’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw.

Sut i gymryd rhan

Os hoffech gymryd rhan yn y gwaith hwn, cysylltwch â’r cydlynydd lleol yn eich ardal:

Ynys Môn:
Gwenno Pritchard
GwennoPritchard@ynysmon.llyw.cymru

Gwynedd
Joe Simpson
josephwilliamsimpson@gwynedd.llyw.cymru

Sir Ddinbych
Dinbych – Megan Moores: Megan.Moores@grwpcynefin.org –
Corwen – Becky Roberts: roberts.rebecca@sirddinbych.llyw.cymru

Sir y Fflint
Andy Tower
andrew.tower@aura.wales

Y TEULU ACTIF