Cronfa Arloesi Actif
>
Gweledigaeth + Effaith

Y
genhadaeth

PAWB YNG NGOGLEDD CYMRU YN FWY ACTIF, GAN FYW BYWYDAU IACHACH A HAPUSACH

EIN GWELEDIGAETH “PAWB YNG NGOGLEDD CYMRU YN FWY ACTIF, GAN FYW BYWYDAU IACHACH A HAPUSACH.” Ein nod yw cael mwy o effaith drwy gydweithio er budd pobl Gogledd Cymru a’r cymunedau yr ydym yn byw ynddynt.

Mae hyn yn golygu hyrwyddo a chefnogi clybiau a darparwyr amrywiol, trio a pheilota ffyrdd newydd o weithio a sicrhau cyllid ychwanegol hirdymor ar gyfer y rhanbarth, a bod yn llais pwerus ac unedig i Ogledd Cymru.

PAM

Mae ein cymunedau yn cynnwys pobl sy’n profi lefelau amrywiol o anghydraddoldeb iechyd a llesiant, sy’n arwain at wahaniaethau mawr mewn lefelau gweithgarwch corfforol ar draws y rhanbarth sy’n effeithio ar iechyd a hapusrwydd pobl.

Dim ond os fydd pawb yn ffynnu fydd ein cymunedau lleol, ynghyd â chymuned Gogledd Cymru ar y cyd, yn ffynnu. Wrth i ni gydweithio, byddwn yn elwa gyda’n gilydd.

Ein strategaeth: datrysiad cydweithredol

Mae ein strategaeth wedi’i datblygu gan weithio gydag ystod eang o bartneriaid a chymunedau ac mae’n nodi ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n blaenoriaethau ar gyfer cyflawni Gogledd Cymru fwy actif. Gallwch ddarllen y strategaeth lawn, neu fersiwn gryno isod

Dyma sut ydym yn gwireddu’r weledigaeth…

CAM UN
LLE'R YDYM YN DECHRAU
Gogledd Cymru Actif yw'r bartneriaeth gweithgaredd corfforol / chwaraeon ranbarthol gyntaf i fynd i fyw yng Nghymru. Rydym yn cynnwys ystod eang o sefydliadau sydd wedi ymuno i gytuno i weithio'n wahanol i gyflawni nod cyffredin o gymunedau mwy actif yng Ngogledd Cymru.
-
CAM UN
CAM DAU
EIN FFOCWS CYCHWYNNOL
Gyda grŵp cryf o bartneriaid eisoes yn barod i gydweithio, rydym yn canolbwyntio ar dri pheth bellach: adnabod a sicrhau mwy o gyllid ar gyfer Gogledd Cymru, deall a darparu cefnogaeth i glybiau a darparwyr gweithgareddau, a chael unigolion ar draws y rhanbarth i fod yn fwy actif drwy chwalu unrhyw rwystrau sydd yn eu hwynebu.
-
CAM DAU
CAM TRI
BETH NESAF?
Nid rywbeth i bartneriaid Gogledd Cymru Actif yn unig yw gweithio ar y cyd. Rydym hefyd yn awyddus gwrando ar a gweithio gyda chymunedau a mudiadau o bob maint er mwyn cyflawni gwahaniaeth hirdymor.
-
CAM TRI

Gwyliwch ein ffilm fer i ddarganfod mwy am ein gwaith a’r manteision o fod yn actif yng Ngogledd Cymru

Y TEULU ACTIF