Cronfa Arloesi Actif

POLISI PREIFATRWYDD

Diweddarwyd diwethaf ar 10.04.24

PWY YDYM NI

GOGLEDD CYMRU ACTIF NORTH WALES

Gogledd Cymru Actif

Adran Economi a Chymuned

Swyddfeydd Y Cyngor

Stryd Y Jêl

Caernarfon

Gwynedd

LL55 1SH

Cwcis

Os byddwch yn llenwi unrhyw ffurflen ar ein gwefan gallwch optio i mewn i gadw eich enw, cyfeiriad e-bost a gwefan mewn cwcis. Mae’r rhain er hwylustod i chi fel nad oes rhaid i chi lenwi eich manylion eto pan fyddwch yn ymweld eto. Bydd y cwcis hyn yn para am flwyddyn. Gweler ein Polisi Cwcis llawn yma.

Eich data

Pam rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi

Mae angen i Actif gasglu a chadw gwybodaeth amdanoch chi er mwyn:

 • Cyflwyno ei wasanaeth i chi;
 • Cadarnhau pwy ydych i ddarparu gwasanaethau i chi;
 • Cysylltu â chi drwy’r post, e-bost neu dros y ffôn;
 • Byddwch yn ymwybodol o’ch anghenion i ddarparu gwasanaethau yr ydych yn gofyn amdanynt;
 • Darparu gwasanaeth, digwyddiad neu weithgaredd diogel, pleserus ac effeithiol i chi;
 • At ddibenion rheoli, darparu, hyrwyddo, gwerthuso a gwella ein hyfforddiant, digwyddiadau a gweithgareddau;
 • Er mwyn gallu darparu gofal priodol i chi mewn digwyddiad meddygol neu ddamwain sydd angen triniaeth cymorth cyntaf neu gysylltu â rhywun mewn argyfwng;
 • Rhoi gwybod i chi am weithgareddau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi;
 • I redeg ein busnes mewn ffordd effeithlon a phriodol. Mae hyn yn cynnwys rheoli ein sefyllfa ariannol, gallu busnes, cynllunio, cyfathrebu, llywodraethu corfforaethol, ac archwilio;
 • Atal neu ganfod twyll a llygredd;
 • Sicrhau ein bod yn bodloni ein rhwymedigaethau statudol gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â chydraddoldeb ac iechyd a diogelwch.

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu’r data canlynol oddi wrthych:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad Geni
 • Cyfeiriad ebost
 • Rhif Ffon
 • Rhif Ffon
 • Anabledd

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth trwy ffurflenni, e-bost, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Dim ond i brosesu trafodion a data y bydd y wybodaeth bersonol hon yn cael ei defnyddio er mwyn darparu’r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt neu i gydymffurfio â’n dyletswydd gyfreithiol. Byddwn yn nodi’n glir yn ein Hysbysiadau Preifatrwydd beth fyddwn yn ei wneud â’ch data.

Cyfreithiol

pryd y gallwn gasglu data

Er mwyn prosesu eich gwybodaeth bersonol mae’n rhaid i ni gael sail gyfreithiol i wneud hynny. Byddwn yn dweud wrthych beth yw hyn pan fyddwn yn casglu’r wybodaeth. Yr unig sail gyfreithlon y gallwn ei defnyddio fydd un o’r canlynol:

 1. Ar sail eich caniatâd

 2. Angenrheidiol i gyflawni contract gyda chi (neu i gymryd camau i ymrwymo i gontract gyda chi)

 3. Angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae Actif yn ddarostyngedig iddo

 4. Angenrheidiol i amddiffyn eich buddiannau hanfodol chi neu berson arall

 5. Angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd

 6. Angenrheidiol ar gyfer buddiannau cyfreithlon Actif neu drydydd parti.

Eich hawliau mewn perthynas â'ch data

Mae’r gyfraith ar ddiogelu data yn rhoi hawliau penodol i chi mewn perthynas â’ch data sydd gennym. Mae rhain yn:

 • Yr hawl i gael gwybod. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni ddweud wrthych sut rydym yn defnyddio eich data, a dyma ddiben yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

 • Yr hawl mynediad. Mae gennych hawl i gael mynediad at y data sydd gennym amdanoch. I wneud hynny, dylech wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth.

 • Yr hawl i gywiro unrhyw wallau. Os yw unrhyw ddata sydd gennym amdanoch yn anghyflawn neu’n anghywir, gallwch ofyn i ni ei gywiro.

 • Yr hawl i ddileu gwybodaeth. Os hoffech i ni roi’r gorau i brosesu eich data, mae gennych yr hawl i ofyn i ni ei ddileu o’n systemau. Os nad oes gennym unrhyw sail gyfreithiol i barhau i gadw eich data mae’n rhaid i ni dynnu oddi ar ein systemau.

 • Yr hawl i gyfyngu ar brosesu’r data. Er enghraifft, os ydych yn credu bod y data sydd gennym yn anghywir, byddwn yn rhoi’r gorau i brosesu’r data (tra’n dal i’w gadw) hyd nes y byddwn wedi sicrhau bod y data’n gywir.

 • Yr hawl i gludadwyedd. Gallwch gael ac ailddefnyddio eich data personol a gedwir gennym drwy symud, copïo neu drosglwyddo eich data o un amgylchedd TG i un arall mewn ffordd ddiogel a heb effeithio ar ei ddefnyddioldeb.

 • Yr hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol. Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich data os caiff ei ddefnyddio ar gyfer marchnata uniongyrchol neu ei gasglu ar gyfer tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, arfer awdurdod swyddogol, neu o dan fudd cyfreithlon.

 • Yr hawl i reoleiddio unrhyw benderfyniadau awtomataidd a phroffilio data personol. Mae’n rhaid i ni ddweud wrthych os byddwn yn gwneud penderfyniadau awtomataidd a/neu’n defnyddio eich data personol ar gyfer proffilio ac mae gennych hawl i wrthwynebu. Mae yna ganllawiau llym y mae’n rhaid i ni eu dilyn os byddwn yn defnyddio eich data personol yn y modd hwn.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Byddwn yn cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data a’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol ac yn defnyddio’ch gwybodaeth i:

 • Ymgymryd â phrosesau gweinyddol i ddarparu’r gwasanaeth y gofynnoch amdano

 • Prosesu trafodion ariannol gan gynnwys taliadau am wasanaethau

 • Darparu gwasanaeth i chi

 • Diogelu unigolion rhag y risg o niwed neu anaf, lle bo angen

 • Caniatáu dadansoddiad ystadegol o ddata (na ellir eich adnabod yn bersonol ohono) fel y gallwn dargedu a chynllunio darpariaeth gwasanaethau

 • I anfon gwybodaeth atoch am ein gwasanaethau a digwyddiadau os ydych wedi gofyn i ni wneud hynny.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut rydym yn defnyddio eich manylion personol, cysylltwch â charlietaylor@gwynedd.llyw.cymru

Gallwch hefyd gyflwyno cais gwrthrych am wybodaeth os oes angen copi arnoch o unrhyw ddata sy’n ymwneud â chi.

Diogelwch a rhannu

Sut rydym yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel

Rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel trwy:

 • Ei gadw dim ond cyhyd ag y mae angen inni

 • Gwirio bod mesurau diogelu effeithiol ar waith

 • Sicrhau bod yr holl weithwyr sy’n trin eich gwybodaeth wedi cael hyfforddiant priodol

 • Bod â phrosesau ar waith i fonitro, nodi ac ymdrin â chamddefnydd gan weithwyr

 • Prosesu’r holl ddata personol yn unol ag egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.

Sut rydym yn rhannu eich gwybodaeth

Mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom hefyd i rannu data penodol gyda chyrff cyhoeddus eraill, megis CThEM, a byddwn yn gwneud hynny pan fo’r gyfraith yn mynnu hynny. Yn gyffredinol, byddwn yn cydymffurfio â cheisiadau am wybodaeth benodol gan gyrff rheoleiddio a gorfodi’r gyfraith eraill lle mae hyn yn angenrheidiol ac yn briodol neu’n rhannu gwybodaeth â nhw os yw er ein budd cyfreithlon ein hunain i wneud hynny.

Er mwyn darparu gwasanaethau i chi, efallai y bydd angen i ni benodi sefydliadau eraill (fel proseswyr ) i gyflawni rhai gweithgareddau ar ein rhan. Gall y rhain gynnwys, er enghraifft, sefydliadau prosesu taliadau, sefydliadau dosbarthu, tai postio a chontractwyr neu ymgynghorwyr sy’n darparu gwasanaethau i ni lle mae angen i ni ddarparu gwybodaeth bersonol gyfyngedig iddynt, i’w galluogi i ddarparu’r gwasanaethau hyn ar ein rhan. Rydym yn dewis y sefydliadau hyn yn ofalus ac yn rhoi mesurau ar waith i wneud yn siŵr nad ydynt yn cael gwneud unrhyw beth â’ch gwybodaeth bersonol na fyddai Actif yn ei wneud eu hunain.

Ni fyddwn yn gwerthu eich data personol i unrhyw drydydd parti.

Cwynion

Nod ein swyddog diogelu data yw datrys pob cwyn yn uniongyrchol am y ffordd rydym yn trin gwybodaeth bersonol (gweler Cysylltu â Ni uchod).
Fodd bynnag, mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn am fater diogelu data i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, y gellir cysylltu â hi drwy:

Post: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.
Ffôn: 0303 123 1113 (cyfradd leol) neu 01625 545 745.

Gallwch ymweld â’u gwefan am ragor o wybodaeth yn https://ico.org.uk/concerns